ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden, Rechten & Plichten, Normen & Waarden

BizforBiz.nl Algemeen
BizforBiz.nl is exclusief voor ondernemers of personen die in dienst zijn van en/of handelen uit naam van een onderneming. Alleen ondernemers c.q. bedrijven die ingeschreven zijn bij KVK kunnen deelnemen aan de geboden functies op deze website.

Wat is BizforBiz
BizforBiz.nl is een zakenplatform op internet. BizforBiz.nl functioneert als een internetplatform waar iedere ondernemer, die ingeschreven is bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, naast het aanbieden van diensten of goederen, gebruik mag maken van het netwerk van andere bedrijven en/of ondernemers op dit platform. Ondernemers, of mensen die handelen uit naam van een onderneming kunnen hun bedrijf of werkgever aanmelden op dit platform. Zo vormt er zich een netwerk waaraan elke deelnemer, m.u.v. hieronder punt 3.1.1 vermelde restricties, kan deelnemen.

Wat is het doel van BizforBiz
BizforBiz wil voorzien in een professioneel zakelijke omgeving, waar ondernemers hun bedrijven kunnen profileren en presenteren, adverteren, andere ondernemers kunnen zoeken en/of zelf gevonden kunnen worden. BizforBiz.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. 
BizforBiz.nl streeft ernaar de functionaliteit en gebruiksgemak van deze site zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.


1) BizforBiz.nl

1.1.0) Recht tot promotie
BizforBiz.nl promoot de BizforBiz.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derde partijen toegang verlenen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. U staat het toe dat BizforBiz.nl uw materiaal technisch dusdanig kan aanpassen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

1.2.0) Eigendomsrecht
Het is u zonder toestemming van BizforBiz.nl niet toegestaan de website van BizforBiz.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BizforBiz.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

1.2.1) Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) BizforBiz.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 50 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 50 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van BizforBiz.nl.

1.3.0) Uitsluiting van Aansprakelijkheid
BizforBiz.nl is in geen geval partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart BizforBiz.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houden met dergelijke geschillen.

1.3.1) BizforBiz.nl is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan BizforBiz.nl dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Wel zal BizforBiz zich naar vermogen inzetten om het doel van deze website en haar gebruikers te beschermen voor onjuistheden c.q. onrechtmatigheden. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen of instellingen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

1.3.2) BizforBiz kan niet aansprakelijk worden gesteld vanwege het niet of gedeeltelijk niet goed functioneren van de website door welke oorzaak dan ook. BizforBiz zal wel al het mogelijke in het werk stellen om de website naar behoren te laten functioneren en tracht mede (technische) storingen zo snel mogelijk op te lossen. BizforBiz is niet aansprakelijk voor aanspraken die ontstaan uit het feit, dat BizforBiz.nl tijdelijk in het bijzonder vanwege onderhoudswerkzaamheden niet voor de gebruiker ter beschikking staat, voor zover de uitval een totale tijd van meer dan 5 % van een jaar per kalenderjaar niet overschrijdt en bij langere uitval geen sprake is van opzet of grove nalatigheid. BizforBiz aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die onafhankelijk van schuld is en ontstaat vanwege ontbrekende beschikbaarheid resp. storingsvrij functioneren van het internet, de toepassing van soft- resp. hardware bij het gebruik van de website van BizforBiz alsmede het foutieve of gebrekkig verrichten van de contractuele prestaties ten gevolge van technische risico's van de soft- en hardware alsmede van het internet. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen. BizforBiz is voor geen enkele schade verantwoordelijk, die ontstaat in verband met de onvolkomenheid van gebruikte software en hardware alsmede in het bijzonder door technische gebreken op het internet.

1.3.3) BizforBiz is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de op de website van BizforBiz door gebruikers beschikbaar gestelde informatie, adviezen en aanbevelingen resp. voor de via de website van BizforBiz toegankelijke informatie, adviezen en aanbevelingen van gebruikers. In het bijzonder distantieert BizforBiz zich inhoudelijk van alle met de aanbieding verbonden internetlinks, hun inhouden en auteurs en aanvaardt voor inhouden, zaken of schades die via zulke links tot stand komen geen aansprakelijkheid. BizforBiz is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onvolkomenheid van de door de kopers op de website van BizforBiz gedane aanbiedingen alsmede van de overeenkomstige antwoorden van de verkopers. BizforBiz is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door verwijdering of onderdrukking van invoeren van de kopers en verkopers op de website van BizforBiz resp. uit het niet verwijderen of onderdrukken ervan.
BizforBiz is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de eenvoudig nalatige verzaking van een niet essentiële contractuele verplichting. Dit geldt ook voor de eenvoudig nalatige verzaking van niet essentiële verplichtingen bij contractuele onderhandelingen en een eenvoudig nalatig veroorzaakte wettelijke aansprakelijkheid.
In geval van een aansprakelijkheid, uitgezonderd wegens opzet, is een verplichting tot schadevergoeding tot de typische en voorzienbare schade beperkt, in ieder geval echter tot de hoogte van de gemiddelde voor de opbrengst typische schade.
BizforBiz is niet verantwoordelijk voor de totale inhoud van internetpagina's van derden in het bijzonder van de adverteerders binnen BizforBiz, waarin op directe of indirecte wijze naar de internetpagina van BizforBiz wordt verwezen.
De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden overeenkomstig voor de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en assistenten van BizforBiz.
BizforBiz wijst erop, dat kopers en verkopers zich tegen mogelijke schades kunnen verzekeren.


2) De bezoeker van BizforBiz.nl

2.1.0) De zakelijke bezoeker.
De zakelijke bezoeker is een ondernemer of iemand die namens de onderneming gerechtigd is te handelen, hieronder vallen ook eenmanszaken, verenigingen, stichtingen, vennootschappen, maatschappen die in binnen- of buitenland geregistreerd zijn. De zakelijke bezoeker zal zijn/haar bedrijf aanmelden en de gevraagde gegevens naar waarheid invullen. Daarnaast zullen bezoekers van BizforBiz.nl zich ten allen tijde professioneel en zakelijk opstellen. Kernwoorden hierbij zijn beleefdheid en respect, ook t.o.v. een collega/ondernemer in een zelfde branche.

2.2.0) De particuliere bezoeker
De particuliere bezoeker is welkom op BizforBiz.nl. Deze bezoeker (ook te benoemen als ‘consument’ of ‘eindgebruiker’)  van BizforBiz.nl handelt niet uit naam van een bedrijf of rechtspersoon. Deze bezoeker zal zich ook niet voordoen in die hoedanigheid. De particuliere bezoeker handelt vanuit privé-overwegingen voor persoonlijk welbevinden. 

3) Registratie, Aanmelden & Deelname

3.1.0) Inschrijving en aanmelding
Inschrijving en aanmelding geschiedt via de website van BizforBiz.nl. De gebruiker kan zich door het invullen en bevestigen van de aanmeldgegevens registreren bij BizforBiz.nl. Met de registratie erkent u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en condities zoals hierin omschreven. De aanmelding als gebruiker en de toelating tot het platform geschieden na binnenkomst van de aanmelding bij BizforBiz door overeenkomstige mededeling aan de gebruiker per email en het toelaten van de gebruikersnaam en het wachtwoord in het systeem. De gebruiksovereenkomst komt tot stand door afsluiting van de toegangscodering of toezending van de opdrachtbevestiging per e-mail.  De aanmeldgegevens dienen naar waarheid te zijn  ingevuld. BizforBiz.nl houdt zich het recht voor deze gegevens te controleren indien zij dat nodig acht. Tevens houdt BizforBiz.nl zich het recht voor inschrijvingen zonder voorafgaande melding te verwijderen wanneer deze niet of gedeeltelijk niet voldoen aan de gestelde eisen (zie punt 3.1.1). Abonnementen hebben een duur van 12 maanden na aanmelddatum en worden daarna niet automatisch verlengd. BizforBiz zal 1 maand voor afloop van het abonnement u benaderen om verlenging van het abonnement te overleggen. 

3.1.1) Plichten van gebruiker
De gebruiker verplicht zich, alleen gebruik te maken van de dienstverleningen van BizforBiz als dat in overeenstemming is met de algemene gebruiksregels. De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden beschermd tegen toegang van derden en ze in het bijzonder niet kenbaar te maken aan personen, die als gebruikers niet gerechtigd zijn of die niet toebehoren aan de eigen onderneming (uitgebreid afzonderlijk toegangsrecht).
Ieder misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord, waar de gebruiker kennis van krijgt of waarvan hij op grond van feiten een vermoeden van heeft, dient onverwijld aan BizforBiz te worden gemeld. De gebruiker is aansprakelijk voor misbruik van zijn gebruikersnaam, tenzij hij kan bewijzen te goeder trouw heeft gehandeld.
De toegang tot het platform kan worden geblokkeerd als tot drie maal toe een foutief wachtwoord wordt ingevoerd.

BizforBiz behoudt zich het recht voor, het sluiten van een gebruiksovereenkomst zonder opgave van redenen te weigeren of te herroepen, met name wegens:
Onjuiste registratie vanwege gebruikmaking van onjuiste gegevens, dan wel of niet opzettelijk;
Twijfel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid en/of het juridische bestaan van de gebruiker en diens commerciële gebruikmaking die op kosten van de gebruiker niet onverwijld door overlegging van passende bewijzen zijn aangetoond;
Twijfel of argwaan met betrekking tot de serieusheid en/of kredietwaardigheid van de aanmelder/gebruiker;
Verdenking van bedenkelijke manieren van zakendoen op BizforBiz.nl of concurrentiebelangen tegen BizforBiz.
Grof taalgebruik, of vermelden van godslasterlijke of discriminerende termen.
Het aanbieden van artikelen die in strijd zijn met punt 3.3.2
Alle andere overtredingen van de gebruiksrichtlijnen en de algemene voorwaarden en condities van BizforBiz. 

3.1.2) Met aanmelding en registratie bij BizforBiz gaat u als gebruiker akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonlijke en zakelijke gebruikers- en gebruiksgegevens, uw gepubliceerde aanbiedingen, uw systeeminterne e-mailverkeer, voor zover deze in het kader van het zakelijk doel van BizforBiz moeten worden vastgesteld en voor documentatie- en veiligheidsdoeleinden moeten worden gearchiveerd.
BizforBiz is met name bevoegd uw gegevens en e-mailadres, (a) in het kader van de door BizforBiz uitgevoerde dienstverleningen op BizforBiz.nl te publiceren en met aanvragen aan aanbieders door te sturen (b) voor het verzenden van lidmaatschapsrekeningen en informatie met betrekking tot en van BizforBiz, gedurende en in aansluiting op een lidmaatschap te gebruiken, totdat deze bevoegdheid door u wordt herroepen. (c) in het kader van wettelijke verplichtingen aan daartoe gerechtigde instanties mede te delen en (d) in alle gevallen met gerechtvaardigde belangstelling uit de activiteiten van de gebruiker op BizforBiz aan andere gebruikers of overheidsinstanties door te geven. De eventueel benodigde toestemming verleent de gebruiker met de acceptatie van deze bijzondere voorwaarden en door het gebruik van BizforBiz.

3.2.0) Profielomschrijving
Tijdens het aanmelden van uw bedrijf krijgt u de mogelijkheid een bedrijfsprofiel te omschrijven. BizforBiz raadt u aan hierin zo goed mogelijk uw kernactiviteiten te omschrijven. U staat het toe dat uw bedrijfsprofiel zichtbaar is voor andere gebruikers van BizforBiz.nl. Daarnaast stemt u ermee in dat de zoekmachine van BizforBiz de tekst van uw bedrijfsprofiel onderzoekt op overeenkomstige zoektermen. Wij willen u erop wijzen dat de Nederlandse taal de voorkeur geniet. Het taalgebruik bij elke vorm van openbare communicatie, waaronder de profielomschrijving op de website BizforBiz.nl, is ten allen tijde beschaafd Nederlands, met een zakelijke toonzetting, die respect toont voor andere gebruikers en bezoekers van BizforBiz.

Profielomschrijvingen kunnen door BizforBiz zonder voorafgaande melding worden verwijderd wanneer deze eveneens niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden onder punt 3.1.1 en 3.2.0.

3.3.0) Aanbieden via advertentie en/of banner
Op BizforBiz.nl is het mogelijk via advertenties of Banners uw bedrijf en/of produkten en diensten te adverteren. Alle gebruikers van BizforBiz staan het elkaar toe dat deze advertenties openbaar zijn. U stemt ermee in dat advertenties na plaatsing 30 dagen online staan tegen het geldende tarief. Na deze periode zijn geplaatste advertenties non-actief en niet meer zichtbaar op BizforBiz.nl. Dit geschiedt zonder voorafgaande melding.  U heeft de mogelijkheid om via uw account advertenties te verlengen tegen de geldende tarieven.

Naast het plaatsen van advertenties is het mogelijk om via zgn. Banners te adverteren. Banners kunnen alleen in overeenstemming met BizforBiz worden geplaatst. Plaatsingtermijn en vergoeding worden per keer bepaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met BizforBiz.

3.3.1) Algemene Richtlijnen voor advertenties en de aangeboden goederen of diensten: 
U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product of dienst dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in de Nederlandse taal.
Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
Heeft u uw artikel verkocht of is de advertentie niet langer actueel, verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
Het is niet toegestaan advertenties op BizforBiz.nl te plaatsen anders dan door BizforBiz.nl aangegeven.
Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product. 

3.3.2) Uitsluiting van registratie of vermelding
Niet welkom zijn de gebruikers die de goede zeden en/of de algemene internetstandaarden schenden.

Ontoelaatbaar is: 
de schending van rechten van derden met name van eigendoms-, auteurs-, naams- of merkenrechten.
inhouden, die van geweldverheerlijkende of pornografische aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het wetboek van strafrecht.
inputs, die virussen, Trojaanse paarden of andere programma's bevatten, die geschikt zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk onder controle te krijgen of te wissen
het aanbieden van producten en inhouden, die niet in het openbaar verkocht of aangeboden mogen worden of het bezit ervan een geldend recht aantast.  

Bedrijven die handelen in de hieronder vermelde goederen of diensten zullen per direct worden verwijderd van BizforBiz.nl zonder voorafgaande melding:

Drugs of verslavende, verdovende middelen of halffabrikaten, apparaten/machines/hulpstoffen die het mogelijk maken deze goederen te produceren.
Niet geregistreerde of in Nederland wettelijk niet toegestane producten of diensten.
Niet geregistreerde of in Nederland wettelijk niet toegestane medicijnen of zogenaamd geneeskrachtige middelen.
Paragnostische diensten, toekomstvoorspellingen, waarzeggerij,
Erotiek, Escortservice, Prostitutie, Erotisch getinte producten waaronder ook lectuur, pornografisch (beeld)materiaal.
Ongeregistreerde, niet wettelijk toegestane wapenhandel, munitie, wapens in de breedste zin van het woord waaronder ook te verstaan onderdelen van wapens.
Mensenhandel, of delen van het menselijk lichaam (orgaanhandel).
Casino’s, gokverslavende artikelen, kansspelen.
Datingburo’s, advertenties voor liefdesrelaties,
Produkten/halffabrikaten/diensten welke zonder toestemming of wetenschap voorzien zijn van kopieën en/of imitaties van officiële, geregistreerde merknamen. 

Indien u toch goederen of diensten aanbiedt, alsook mede een bedrijfsprofiel weergeeft met aanbieding van de hierboven vermelde producten en/of diensten behouden wij ons het recht voor om één of meer van de volgende acties te ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
schorsing van het account, en/of
verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden).  

Daarnaast kan BizforBiz overwegen gebruikers te schorsen of advertenties te verwijderen indien de Gebruiksvoorwaarden worden overtreden door bijvoorbeeld:
Geactiveerde advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden.
Geactiveerde advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst, 
Geactiveerde advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.
Geregistreerde gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd handelen met onze Gebruiksvoorwaarden.

3.3.3) Vermelding in het BizforBiz Bedrijvenbestand
U stemt ermee in dat uw bedrijf wordt opgenomen in de bedrijvenbestand en hierin zichtbaar kan worden vermeld en tevens via een zoekopdracht kan worden gevonden door gerechtigde gebruikers van BizforBiz.nl. Het is niet toegestaan de inhoud van dit Bedrijvenbestand voor eigen doeleinden te kopiëren, over te nemen of op enigerlei wijze (technisch) te verbinden in andere websites of netwerken.

3.4.0) Bescherming van intellectuele eigendom
Op BizforBiz.nl wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door BizforBiz.nl verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Indien u van mening bent dat er inbreuk op uw rechten wordt gedaan, volstaat het om per email melding te maken aan BizforBiz.nl (zie contact) . In deze email geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten. U voorziet deze email van uw bedrijfsgegevens, telefoonnummer, contactpersoon, een duidelijke omschrijving van het geschonden recht en een rechtmatig bewijs of verwijzing dat u rechthebbende bent.  Deze informatie heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet de informatie BizforBiz.nl in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

Let op! Melding kan alleen worden gedaan door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “Melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.


4. Wijze van betaling:

4.1.0) Met de registratie bij BizforBiz dienen de gebruikerskosten conform de actuele prijslijst van BizforBiz te worden voldaan en worden de vergoedingsregelingen door de gebruiker erkend. In geval van betaling op rekening dienen de gebruikerskosten binnen 30 dagen na ontvangst van factuur te worden voldaan. De aanspraak op vergoeding bestaat onafhankelijk van het gebruik of mogelijke bij overeenkomst vastgelegde beperkingen door BizforBiz voor de overeengekomen periode. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen. De diensten van en de toegang tot BizforBiz kunnen in het bijzonder dan worden beperkt, wanneer de gebruiker met de betaling van zijn gebruikerskosten in gebreke blijft. De gebruiker verklaart zich er expliciet mee akkoord, rekeningen en daarmee verbonden informatie van BizforBiz per e-mail, als PDF voor originele afdruk te ontvangen en zorgt ervoor, dat BizforBiz hiervoor altijd over een actueel en bereikbaar e-mailadres beschikt. Op verzoek maakt BizforBiz een afdruk van de rekening, die per telefax of over de post wordt toegezonden. Hiervoor worden administratie- en verzendkosten doorberekend ten bedrage van € 3,50 per factuur excl BTW.
De bevoegdheid tot automatische afschrijving bestaat in overeenstemming met de voorwaarden bij verlening ervan, totdat deze wordt herroepen, voor alle kosten van het huidige en toekomstige gebruik van BizforBiz, onafhankelijk van de mogelijke zakelijke basis. BizforBiz  is in het bijzonder bevoegd bij lopende overeenkomsten terugkerende kosten zoals de jaarlijkse contributie na de eerste opdracht daartoe zonder verdere actie te ondernemen per automatische overschrijving of creditcard te innen. De gebruiker is daarbij verplicht BizforBiz altijd op te hoogte te stellen van de actuele verbindingsgegevens. Mochten rechtmatige inningen vanwege protest of bij gebrek aan dekking niet worden uitgevoerd of worden gestorneerd, dan is de gebruiker naast de oorspronkelijke vordering verplicht tot vergoeding van mogelijke extra kosten en kosten van betalingsorganisaties jegens BizforBiz. Bij het uitblijven van betaling van de openstaande rekeningen zal BizforBiz haar vordering overdragen aan een dan te benoemen incassobureau en/of gerechtsdeurwaarders welke de vordering zullen verhogen met de wettelijk toegestane kosten. Alle incasso en gerechtelijke kosten zullen op de debiteur worden verhaald. BizforBiz heeft na overdracht geen zeggenschap meer in het incasso traject. Enige betaling tijdens de incasso procedure gedaan aan BizforBiz ontheft de debiteur niet van zijn/haar plicht tot betaling van de incasso en/of gerechtelijke kosten.


5) Toepasselijk Recht

5.1.0) Voor deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de VN-handelsrecht is uitgesloten. BizforBiz heeft het recht, ook bij de algemeen bevoegde rechtbank van de gebruiker een rechtsvordering in te stellen.


6) Slotbepaling

6.1.0) Het rekening houden met de algemene leveringsvoorwaarden van de gebruikers wordt hiermee weersproken. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk nietig zijn of hun geldigheid later verliezen, dan laat dat de geldigheid van de overeenkomst voor het overige onverlet. De ongeldige regeling dient door de partijen door een geldige te worden vervangen, die zoveel mogelijk overeenkomt met het economische succes van de nietige regeling.


}

Nieuw op BizforBiz?

Ontdek de voordelen van het handelen met ondernemers en vergroot uw zakelijke netwerk.

De voordelen van Bizforbiz

  • Voor bedrijven
  • Uw bedrijf presenteren
  • Kopen & Verkopen
  • Uw netwerk vergroten
  • Vertrouwd handelen
  • Zoeken & Vinden
  • Krachten bundelen
  • Beter vindbaar
  • Lage kosten

Meer informatie?